Jongvolwassenen angstiger door de crisis

Jongvolwassenen en vrouwen voelen zich sinds de start van de coronacrisis angstiger en depressiever dan anderen. Ondanks dat vindt vier op de vijf inwoners zijn of haar leven betekenisvol en de dingen die ze doen belangrijk.

Een acht voor geluk

Zeven procent (7%) van de ondervraagden geeft zijn of haar geluk een onvoldoende (rapportcijfer 5 of lager). En 54% geeft zijn of haar geluk een 'goed' (rapportcijfer 8 of hoger). De 18- tot 34-jarigen geven zijn of haar geluk het minst vaak een goed cijfer. Hoe hoger opgeleid, hoe hoger het rapportcijfer voor geluk.

Regie over het leven

Regie over je leven is belangrijk voor iedereen: zelfbeschikkingsrecht, eigen kracht, drijfveren en contacten met anderen zijn bepalend voor iemands autonomie en identiteit. Met het ouder worden, ontstaat er minder regie.

Laagopgeleiden hebben minder regie

Net als in de rest van Nederland heeft 8% van de 18- tot 64-jarigen in Gelderland-Zuid onvoldoende regie over zijn of haar leven. Bij de 50- tot 64-jarigen is dit 11%. Laagopgeleide volwassenen hebben drie keer vaker onvoldoende regie over hun leven dan hoogopgeleide volwassenen.

Kwart van de volwassenen heeft lage veerkracht

Veerkracht is het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag. Bijna 1 op de 4 volwassenen (24%) heeft een lage veerkracht. Dit zijn met name vrouwen (26%) en jongvolwassenen (27%). De grootste verschillen in veerkracht zijn tussen hoog- en laagopgeleiden: 19% tegen 34% heeft een lage veerkracht. Zingeving

Om meer te kunnen zeggen over zingeving (onderdeel van positieve gezondheid) is gevraagd naar geloofsovertuiging. Ook zijn er twee stellingen voorgelegd over zingeving. 22% van de volwassenen in Gelderland-Zuid is Rooms-Katholiek, 12% is Protestants-Christelijk (4% reformatorisch en 8% overig) en 5% Islamitisch. 56% heeft geen geloof of levensovertuiging. Hoe ouder en hoger opgeleid; hoe minder vaak volwassenen een geloofsovertuiging hebben.

Betekenis aan het leven

Ruim vier op de vijf (83%) volwassenen geeft aan dat zijn of haar leven betekenis en doel heeft. Vrouwen vaker (85%) dan mannen (81%) en laagopgeleiden vaker (80%) dan hoogopgeleiden (85%). Bijna 4 op de 5 (78%) volwassenen ervaart dat de dingen die ze doen belangrijk zijn. Vrouwen melden dat vaker (81%) dan mannen (76%).

Lees verder onder 'Angst en depressie'.

Eén op de vier vrouwen voelt zich angstiger door de coronacrisis

Angst en depressie

Ruim de helft van de volwassenen heeft een risico op angst- of depressieklachten; matig: 46% tot hoog: 8%. Het percentage dat een hoog risico heeft is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Nederland (7%). Laagopgeleiden hebben het vaakst een hoog risico op angst- en depressieklachten, 12% tegen 6% bij hoogopgeleiden. Bekijk ook:

Depressiever door coronacrisis

Bijna één op de vijf volwassenen in Gelderland-Zuid (18%) geeft aan dat zij zich angstiger voelen door de coronacrisis. En 17% geeft aan dat zij zich depressiever voelen door de coronacrisis. Hoe ouder hoe minder vaak depressief: jongvolwassenen voelen zich het vaakst depressiever door de coronacrisis. Vrouwen voelen zich vaker angstiger en depressiever door de crisis dan mannen.

Hoe jonger hoe meer stress

Bijna één op de vier volwassenen (23%, in Nederland 21%) voelde in de vier weken vóór het onderzoek (heel) veel stress, vooral de 18- tot 34-jarigen (28%). Met het toenemen van de leeftijd neemt het percentage ervaren stress af. Bij ongeveer twee op de tien (18%) wordt deze stress veroorzaakt door een combinatie van twee of meer dagelijkse activiteiten. De meeste volwassenen ervaren (heel) veel stress op het gebied van werk (15%), familie (8%) en geldzaken (7%). Bekijk ook:

Stress vanwege de crisis

Iets meer dan één op de vier (27%) volwassenen heeft meer stress ervaren door de coronacrisis. Dit effect is het grootst in de jongere leeftijdsgroepen en neemt af vanaf de leeftijdsgroepen van vijftig jaar en ouder. Vrouwen ervaren meer stress dan mannen.

Goed slapen is belangrijk voor de gezondheid

Vrouwen slapen slechter

Ruim vier op de vijf volwassenen (84%) slaapt over het algemeen (redelijk) goed. Vrouwen geven vaker aan (redelijk) slecht te slapen. En hoogopgeleiden slapen over het algemeen beter dan laagopgeleiden. De 50- tot 64-jarigen slapen in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen het slechtst.

Jongvolwassenen slapen meer door crisis

De coronacrisis lijkt geen groot effect te hebben op het slapen. 9% van alle volwassenen geeft aan minder te zijn gaan slapen door de coronacrisis, en 8% juist meer. Vooral de jongvolwassenen zijn meer gaan slapen (13%).